Menüü

KasutajalepingLEPINGU TINGIMUSED

Mänguteenuse lepingu üldised tingimused, viimati uuendatud 16.08.2016.

MÄRKUS.
Palun lugege hoolikalt läbi käesolevad kasutustingimused ja Pafi privaatsuspoliitikaning klientide registreerimise dokumendid. Soovitame Teil dokumendid välja printida. Neis on sätestatud tingimused, mille alusel Teile mänguteenust pakutakse, ja seletatud, kuidas operaator Teie isiklikke andmeid töötleb ja kasutab. Sisenedes operaatori veebilehelt mänguteenust kasutama, nõustute järgima käesolevas ja privaatsuspoliitika dokumendis sätestatud tingimusi, mida võidakse aeg-ajalt parandada. NÕUSTUTE, ET TEIL ON OLNUD VÕIMALUS ENNE MÄNGUTEENUSE PAKUTAVATE MIS TAHES TEENUSTE KASUTAMIST KÄESOLEVAD TINGIMUSED LÄBI LUGEDA JA NENDEGA NÕUSTUDA. On soovitatav, et kontrollite käesolevaid tingimusi iga mänguteenuse külastamise korral. Lepingu tingimused kehtivad kõigile mängivatele klientidele. Kui olete Eesti kodanik, kehtivad tingimused koos 18. jaos toodud eranditega. Kui Te ei soovi käesoleva lepingu ja privaatsuspoliitika tingimustega nõustuda või olete alla 18 (kaheksateistkümne) aasta vana, ei tohi te mänguteenusesse siseneda ega seda kasutada ning peate viivitamatult lahkuma. Pidage meeles, et mõnes seadusandluses on tarbijakaitseseaduses eraldi kohustuslikud sätted, mis võivad käesolevate tingimuste puhul olulised olla.

1. OSAPOOLED JA LEPING

Ålands Penningautomatförening, Paf, (edaspidi ‘operaator’) on avalik ühing (registreerimisnumber ühingute registris: 0280695-6), mille juriidiline aadress on Soome omavalitsuslik Ålandi saarte maakond (Ahvenamaa). Operaatori address on Lövdalsvägen 8, AX-22100 Mariehamn, Soome, telefon +358 182 4200 ja faks +358 182 2030. Operaatori e-posti aadress on info@paf.com. Operaator pakub Ålandi kohaliku omavalitsuse litsentsi alusel internetis avalikkusele veebipõhiseid mänge (edaspidi ‘mänguteenus’). Mänguteenuse juhtkond asub Ålandil. Iga mäng võetakse vastu, kiidetakse heaks ja viiakse läbi Ålandil.

Mänguteenuse klient on üle 18-aastane eraisik, kes on registreeritud ja operaatori poolt mängivaks kliendiks vastu võetud (edaspidi ‘mängiv klient’). Mänguteenuse kasutamiseks peab mängiv klient tegema operaatori pangakontole rahalisi sissemakseid mängimise kulude/panuste tasumiseks.

Käesolev leping reguleerib operaatori ja mängiva kliendi suhet sellal, kui mängiv klient kasutab mänguteenust (edaspidi ‘leping’). Iga kord, kui mängiv klient mänguteenusesse oma isiklikke koode kasutades sisse logib, nõustub mängiv klient käesoleva lepingu tingimuste ja operaatori mängureeglitega. Käesolevale lepingule vastavaid õigusi ja kohustusi ei tohi üle anda kolmandatele osapooltele. Näiteks ei tohi mängiv klient kolmandale osapoolele üle anda mängukontot.

Operaator säilitab õiguse kasutada alltöövõtjaid. Operaator säilitab ka õiguse mängiva kliendiga seotud teavet koguda, uuendada ja/või kolmanda osapoole kaudu kontrollida.

Käesoleva lepingu ja operaatori mängureeglite vahelise mitmetähenduslikkuse korral kasutatakse järgmist prioriteetide järjestust.

1. Mängureeglid;
2. Leping.

Lepingu projekt on koostatud rootsi keeles ja seejärel teistesse keeltesse tõlgitud. Rootsikeelse ja muukeelsete versioonide vahelise mitmetähenduslikkuse korral on esimuslik rootsikeelne versioon.

Käesolevas lepingus tähendab termin ‘mängusündmus’ mängiva kliendi poolt mänguteenuses mängitud mis tahes üksikut mängukorda.

2. MÄNGIVAKS KLIENDIKS REGISTREERUMINE

2.1 Registreerumise nõuded

Operaatori mängivaks kliendiks võivad registreeruda kõik üle 18-aastased füüsilised isikud, kellel on registreeritud e-rahakott või kellel on pangakonto riigis, millega operaator teeb maksealast koostööd. Mängiv klient, kes ei asu või ela Ålandil, vastutab ise mänguteenuse kasutamise seaduslikkuse eest oma asukohas.

Mängiv klient garanteerib täiendavalt, et:
• ta on üle 18 aasta vana;
• ei ole piiratud õigus- ja teovõimega;
• ei tegutse teise osapoole nimel;
• ei ole hasartmängusõltlane;
• ei kasuta mängukontole maksete tegemiseks raha, mis on saadud kriminaalsete ja/või muude seadusevastaste tegude eest;
• ei võta osa kriminaalsetest tegudest, mis on operaatori mängukontoga otseselt või kaudselt seotud.

Mängiv klient garanteerib, et registreerimisankeeti sisestatud teave on täielik, õige ja kehtiv. Mängiv klient kohustub täiendama seda teavet operaatori nõudel kliendisuhte jooksul mis tahes ajal. Mängiv klient kohustub teatama operaatorile mis tahes muudatustest kliendi isiklikes, kontakt- või pangakonto andmetes. Operaatorit tuleb teavitada nime, kasutajanime ja/või isikliku ID-numbri mis tahes muudatustest kirjalikult. Mängiv klient võib muud teavet parandada või lisada mänguteenuses. Mängiv klient vastutab selle eest, et tema poolt valitud mängukeskkonnasisene kasutajanimi ja hüüdnimi poleks vastuolus ühiskonna moraalinormidega, solvav või mõnel muul moel kaasmängijatele provotseeriv. Operaator säilitab õiguse nõuda mistahes ajahetkel ebasobiva kasutajanime ja hüüdnime muutmist.

Operaator säilitab õiguse nõuda mängivalt kliendilt tema isiku, vanuse või mis tahes muu kliendi antud teabe kinnitamist, näiteks krediitkaartide ja isikutunnistuste koopiaid. Operaator säilitab ka õiguse koguda, uuendada ja kinnitada seda teavet kolmanda osapoole kaudu. Operaator säilitab selle õiguse kogu kliendisuhte jooksul. Mängiva kliendi keeldumist selle nõude täitmisel loetakse lepingu rikkumiseks.

Operaator säilitab õiguse oma äranägemise järgi ja ilma selgitamata alustatud registreerimisprotsess katkestada või lõpetatud registreerumine kehtetuks tunnistada.

2.2 Nõusolek isiklike andmete registreerimise, salvestamise ja töötlemise kohta

Mängiv klient annab oma nõusoleku oma isiklike andmete registreerimiseks ja salvestamiseks operaatori veebipõhisesse kliendiregistrisse. Nõusolek hõlmab ka seda, et operaatoril on õigus kasutada mängiva kliendi kohta kogutud teavet statistilisteks arvutusteks, turunduseks ja turu-uuringuteks, mis korraldatakse ettevõttesiseselt või operaatori alltöövõtja poolt. Mis tahes teavet võidakse kasutada ka teenuse kuritarvitamise või probleemsete olukordade ennetamiseks ja uurimiseks, et täita operaatori seadusest tulenevaid ja ametivõimude kehtestatud klientide ja ametivõimudega seotud kohustusi. Mängiv klient nõustub, et operaator võib koguda, uuendada ja kinnitada mis tahes isiklikke andmeid kolmanda osapoole kaudu.

2.3 Nõusolek teatiste saamise kohta e-posti ja tekstisõnumite teel

Mängiv klient nõustub, et operaator võib saata mängukontoga seotud teatisi mängiva kliendi viimasele operaatori juures registreeritud e-posti aadressile ja/või tekstisõnumeid (SMS) mängiva kliendi viimasele operaatori juures registreeritud mobiiltelefoninumbrile.

2.4 Nõusolek reklaamteabe saamise kohta e-posti teel

Mänguteenuses registreerimisel nõustub mängiv klient saama reklaamteavet operaatori toodete ja teenuste kohta mängiva kliendi viimasel operaatori juures registreeritud e-posti aadressile. Mängiv klient võib reklaamteabe saamisest mis tahes ajal ja ilma mingite kuludeta keelduda, saates aadressile support.ee@paf.com e-kirja pealkirjaga “No more messages please" (palun sõnumeid mitte saata) või keelates vastava valiku mänguteenuse kodulehe üksusest "Kasutajainfo"".

2.5 Konfidentsiaalsus

Operaator käsitleb kõiki isiklikke andmeid vastavalt seadustele. Operaator võib isiklikke andmeid avaldada vaid siis, kui mängiv klient seda lubab mille puhul järgitakse lepingut  või kui see on seaduse või ametivõimude otsusega kohustuslik.

2.6 Paroolid

Mängiv klient valib oma parooli (edaspidi “paroolid”). Paroolid jõustuvad hetkel, kui mängiv klient on lepinguga nõustunud ja registreerimise lõpetanud.

Mängiv klient nõustub hoidma paroole nii, et kolmandad osapooled neid teada ei saa. Kui mängiv klient kahtlustab, et kolmas osapool on paroolid teada saanud, kohustub mängiv klient operaatorit viivitamatult sellest teavitama.

Taolisel juhul säilitab operaator õiguse ettevaatusabinõuna mängukonto ajutiselt külmutada. Ettevõtja ei vastuta mis tahes kulude eest, mis tulenevad sellest, et kolmas osapool on paroolid teada saanud.

Kui operaator peaks otsustama registreeringu tagasi lükata, siis paroolid tühistatakse.

3. MÄNGUKONTO

3.1 Mängukonto kasutamine

Operaator avab igale mängivale kliendile isikliku mängukonto. Mängukonto on mõeldud mängiva kliendi mängudega seotud kulutuste/panuste haldamiseks, raha tagastamiseks ja võitude väljamaksmiseks operaatori poolt ning potentsiaalsete teenustasude sissenõudmiseks. Mängukontot tohib kasutada vaid mänguteenuse kasutamiseks. Operaator säilitab õiguse piirata makseid mängukontole mis tahes ajal turvalisuse tagamise jm eesmärkidel.

Mängiv klient võib kasutada vaid oma mängukontot ja kontole tohib teha vaid kliendile mõeldud makseid. Mängiv klient ei tohi mitte mingil tingimusel võimaldada kolmandatele osapooltele ligipääsu mänguteenustele mängiva kliendi mängukonto kaudu. Mängiv klient vastutab mis tahes tegevuse eest mängukontol. Mängukontosid tohib kasutada vaid isiklikuks tarbeks.

Mängiv klient võib operaatori kodulehel avada ainult ühe mängukonto. Mängukonto kasutatav valuuta on euro (EUR). Operaator kohustub arvutama vahetuskursid ja lahendama kõik vahetuskurssidega seotud probleemid vastavalt tunnustatud rahvusvaheliste finantsasutuste väljastatud ametlikele vahetuskurssidele, mis kehtisid kõnealuse mängusündmuse ajal. Mängukontole kantavates summades võib vahetuskursside kõikumise tõttu esineda väikesi erinevusi.

3.2 Kulud

Mängiv klient vastutab kõigi kulude eest, mida pank võib operaatori pangakontoga seotud maksete tõttu debiteerida, või krediidiülekannete eest, mis tehakse operaatori pangakontode, teiste väliste tehingupakkujate ja mängiva kliendi vahel. Mängiv klient annab oma nõusoleku mängukontolt mis tahes teenustasude debiteerimiseks vastavalt sellel ajal kehtivale hinnakirjale (vt ülalolevat jaotist 6).

3.3 Kliendi operaatori juures olevate rahaliste vahendite töötlemine ja arvepidamine

Mängiva kliendi sissemakstud rahalised vahendid on aruandekohustuslikud. Operaator kohustub hoidma kliendi rahalisi vahendeid oma rahalistest vahenditest eraldi ja kliendi rahalised vahendid kantakse üle pangakontole. Mängiv klient annab oma nõusoleku, et operaator hoiustab sissemakstud rahalisi vahendeid teiste mängivate klientide rahaliste vahenditega koos. Rahalisi vahendeid eristatakse ainult operaatori elektroonilises mängukontode raamatupidamises.

3.4 Mängiva kliendi rahaliste vahendite pealt kogunev intress

Operaator ei tasu intressi mängiva kliendi poolt operaatori pangakontole üle kantud rahalistelt vahenditelt. Operaator ei tasu intressi mängukontole üle kantud rahalistelt vahenditelt.

3.5 Mängiva kliendi õigus kasutada mängukontol olevaid rahalisi vahendeid

Mängukontol olevaid rahalisi vahendeid võib kasutada mängimiseks mänguteenuse lahtiolekuaegadel (vt jaotis 5) eeldusel, et mängukonto pole külmutatud, musta nimekirja kantud või suletud. Mängiva kliendi taotlusel on operaator kohustatud kandma mängiva kliendi mängukontol olevad rahalised vahendid kas täielikult või osaliselt, arvates maha võimalikud teenustasud (vt jaotis 6) ja reserveerides teatud summa muudeks võimalikeks mahaarvatisteks, mängiva kliendi operaatori juures viimasena registreeritud pangakontole või e-rahakotti. Boonusraha, mida pole mänguteenuses panustatud, välja ei maksta.

Mängival kliendil ei ole õigust rahalistele vahenditele, mis on saadud pettuse, mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumise, kriminaalse tegevuse, mängusüsteemi manipuleerimise või mis tahes ebasobival teel. Operaator säilitab õiguse piirata mängiva kliendi juurdepääsu mänguteenusele ja/või õiguse pidada kinni mängukontol olevaid rahalisi vahendeid ajaperioodiks, mille pikkuse määrab operaator, juhul kui operaator kahtlustab või saab tõestada, et mängiv klient on rikkunud mängureegleid ja/või käesoleva lepingu tingimusi, või muul turvalisusega seotud põhjusel.

Operaator säilitab õiguse kontrollida mängiva kliendi isikut ja omandiõigust maksevahenditele ja rahalistele vahenditele mis tahes ajal enne ülekande teostamist.

Pärast sellise kontrolli teostamist on operaatoril õigus pidada kinni mängukontol olevad rahalised vahendid ja operaator ei vastuta nendest kontrollimistest põhjustatud maksete hilinemise või mis tahes muu viivituse eest. Kahtlustäratava tegevuse korral võib kontrollimine ja kinnitamine võtta kuni kuus (6) kuud. Seda aega võivad muuta seadused ja ametivõimude otsused. Menetluse ajal hoiustatakse kõnealuseid rahalisi vahendeid mängiva kliendi mängukontol külmutatuna.

3.6 Pantimine ja valuutaspekulatsioon on keelatud

Mängukontol olevaid rahalisi vahendeid ei tohi kasutada pantimiseks ega valuutaspekulatsiooniks. Mängukontot ei tohi kasutada valuutaspekulatsiooniks. Operaator säilitab õiguse vajaduse korral maksta mängukontole mängiva kliendi poolt kantud raha tagasi, kasutades sissemakse ajal kehtinud vahetuskurssi.

3.7 Mängiva kliendi võimalus mängukonto külmutada

Mängiv klient võib mängufunktsiooni omal soovil ise kindlaks ajaperioodiks külmutada. Kui külmutamist teostatakse rohkem kui kolm korda kalendriaasta jooksul, on operaatoril õigus kliendi konto kustutada.

3.8 Mängiva kliendi võimalus end musta nimekirja kanda

Mängiv klient võib paluda operaatoril end musta nimekirja kanda. Musta nimekirja kandmine tähendab, et mängiv klient keelab omal soovil endal mängukonto kasutamise ja uue mängukonto avamise võimaluse. Operaator teostab musta nimekirja kandmise mängiva kliendi taotlusel. Mängiv klient peab sellest operaatori klienditeenindusele kirjalikult teatama.

3.9 Kontroll kannete üle

Operaator ei väljasta mängukonto üksikute kannete kohta mängualaseid sertifikaate ega kviitungeid. Kanded sisestatakse mänguteenusesse elektrooniliselt. Mängiv klient nõustub kontrollima, et kanded mängukontol ühilduvad mängiva kliendi sooritatud tegevusega.

3.10 Kaebused ja aegumine

Kaebused, näiteks maksete vigade või üle kandmata võitude kohta, tuleb esitada kirjalikult ja edastada operaatorile 30 päeva jooksul alates hetkest, kui probleem avastati või oleks pidanud avastatama. Kui kaebus selle ajaperioodi jooksul operaatorini ei jõua, kaotab mängiv klient oma õiguse probleemist tulenenud vea parandamiseks.

Kui mängiv klient tuvastab vea operaatori või mängiva kliendi poolt teostatud mängukonto sulgemise, külmutamise, musta nimekirja kandmisega või muuga seoses, kohustub mängiv klient operaatorit sellest viivitamatult teavitama. Mitte ühelgi juhul ei vastuta operaator panuste eest, mida mängiv klient pärast konto sulgemist, külmutamist või musta nimekirja kandmist või mängiva kliendi määratud piirangu seadmist teha on saanud. Otsuse kliendiks hakata teeb mängiv klient üksi ja seega vastutab ise mänguteenuse kasutamise eest.

3.11 Välised võrgud

Näiteks mitme mängijaga pokkerit,(võrgu)mänge ja täringumänge mängitakse välistes võrkudes. Nende väliste võrkude puhul kehtivad lisaks käesolevas lepingus toodutele täiendavad tingimused. Mängivatel klientidel soovitatakse end enne selliste väliste võrkude kasutamist nende tingimustega kurssi viia.

4. MÄNGIMISEGA SEOTUD PIIRANGUD

4.1 Üldine

Mängiv klient kohustub järgima kõigi mänguteenuse pakutavate mängude kasutamisel alati lisaks käesoleva lepingu tingimustele ka vastavaid mängureegleid. Mängureeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumine tähendab automaatselt, et mängusündmus loetakse kehtetuks ja mängiv klient loobub õigusest sellistest kehtetutest mängudest saadud mis tahes võitudele. Operaator säilitab õiguse kuulutada mänge kehtetuks millal iganes kliendisuhte ajal, kui mängiv klient on rikkunud käesoleva lepingu tingimusi või reegleid.

Kui mängiv klient avastab programmi- või mis tahes muu vea süsteemis, peab ta viivitamatult mänguteenusest välja logima. Mängiv klient ei tohi kunagi kasu saada mängusüsteemi programmi- või muudest vigadest. Kui mängiv klient tuvastab programmi- või mis tahes muu vea mänguteenuses või sellesse sisse logimisel, kohustub ta operaatorit sellest viivitamatult teavitama.

4.2 Kehtetud mängud ja keelatud käitumine

Operaator säilitab õiguse kuulutada mängiva kliendi mängusündmus kehtetuks (kas osaliselt või täielikult) juhul, kui ilmsiks peaks tulema üks järgmistest.

• Mängusündmus on pakutud, taotletud või vastu võetud vea tõttu;
• Mängiv klient või mängiva kliendiga koostööd tegevad kolmandad osapooled on ühiselt otsustanud lepingu järgimisest hoiduda;
• Mängiv klient on diskvalifitseeritud osalemast mängusündmustel, mille lõpptulemust võib mängiv klient või mängiva kliendiga koostööd tegev kolmas osapool otseselt või kaudselt mõjutada; ja/või
• Mängusündmuse tulemust on otseselt või kaudselt mõjutatud seadusvastaste tegudega.

Mängiv klient peab kõik mängukontoga seotud toimingud teostama isiklikult ja kõik ülekanded kontole peavad olema tehtud ainuüksi mängiva kliendi kasuks. Mängiva kliendi mängukonto kaudu ei tohi anda kolmandatele osapooltele juurdepääsu mänguteenusele.

Mänguteenusega seoses on rangelt keelatud muu hulgas järgmine tegevus:

• väliste mängijat abistavate programmide (EPA-programmid) kasutamine või kasutada üritamine, mille alla kuuluvad muu hulgas programmidel või mitte programmidel põhinevad andmebaasid ja profiilid, näiteks veebilehed ja tellimusteenused, mis on loodud eesmärgiga anda mängivale kliendile ebaaus eelis. Ebaausa eelise all mõtleme olukorda, kus mängival kliendil on juurdepääs või ta nõustub teabega teiste mängivate klientide kohta, mida mängiv klient ise oma mänguteenuse kasutamise ajal teada pole saanud;
• tehisintelligentsi või tarkvara, mis mängib mängiva kliendi eest või juhendab mängivat klienti mängimisel, näiteks n.ö robotid, kasutamine või kasutada üritamine;
• kokkumäng või kokkumängu üritamine, vahetades teavet kinniste kaartide kohta või muul viisil, sõltumata sellise ürituse lõpptulemusest. Operaator säilitab õiguse (lisaks muude meetmete tarvitamisele) keelata mängival kliendil panustamine ja/või kindlas lauas või turniiril mängimine, ning õiguse keelata kahel või enamal mängival kliendil ühes ja samas lauas või turniiril koos mängimine;
• žetoonide sihilik kaotamine (chip-dumping) või selle üritamine, sõltumata sellise ürituse lõpptulemusest;
• mis tahes üritus programmi muuta, teisendada, osadeks lammutada, pöördprojekteerida või muul viisil programmi ehitust kindlaks teha ja/või;
• mis tahes muu petturlik tegevus või selle üritus vastavalt operaatori määratlusele, sõltumata sellise ürituse lõpptulemusest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, näited ebaseaduslikust, ebaausast või kohatust käitumisest mänguteenuse kasutamise ajal. Ülaltoodud meetmeid rakendatakse ka teiste mängu manipuleerimise viiside ja ebaseaduslike maksete puhul, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, varastatud kontode või krediitkaardite kasutamine, keelatud krediit ja tagasimaksed ning rahapesu.

Mängiv klient nõustub, et operaator võib ise või kolmanda osapoole kaudu rakendada meetmeid avastamaks ja/või ennetamaks kokkumängu, keelatud EPA-programmide ja robotite kasutamist, chip-dumpingut ja mis tahes muud petturlikku või kohatut käitumist.

Mängiv klient või muu isik, kes soovib mänguteenuse juures registreeruda, vastutab alati mänguteenuse kasutamise ja selle juures registreerumise seaduslikkuse tagamise eest riigis või regioonis, kus mängiv klient asub.

4.3 Piiratud piirkonnad

Operaator ei saa avada mängukontosid ega võtta vastu makseid isikutelt, kes asuvad teatud riikides, kaasa arvatud USAs ja Türgis.

4.4 Ebaseaduslik käitumine

Operaator järgib täisleppimatuse poliitikat ebaseadusliku käitumise suhtes, mille tuvastamisel või põhjendatud kahtlusel võib operaator viivitamatult katkestada suhte kliendiga ja kustutada mängukonto, tehes vajadusel koostööd ametivõimudega.

5. LAHTIOLEKUAEG

Mänguteenus on mängimiseks avatud operaatori määratud lahtiolekutundidel. Lahtiolekutunnid on toodud mänguteenuses. Eelnev kehtib ka operaatori klienditeeninduse ja muude kontorite kohta.

6. HINNAKIRI

Hinnakiri on avaldatud mänguteenuses.

Operaator säilitab õiguse muuta teavet hinnakirjas. Operaator kohustub teavitama mängivat klienti tasude muutustest ja tõusmisest, avaldades uued hinnad hinnakirjas.

Kui mängiv klient uue hinnaga ei nõustu, kohustub mängiv klient mänguteenust mitte kasutama. Muul juhul muutub uus hind mängivale kliendile kohustuslikuks.

7. VÕIDUD JA VÕITUDE VÄLJAMAKSE

Võidud ja potensiaalne mängukulude/panuste tagasimaksed kantakse mängiva kliendi mängukontole automaatselt. Mängiv klient saab taotleda ülekannet mängukontolt nimetatud pangakontole või e-rahakotti tingimusel, et operaatoril on võimalik maksemeetodit kasutada.

Võidud kantakse mängukontole võimalikult kiiresti pärast mängu lõppemist või tulemuste kinnitamist.

Operaator ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida võitude väljamaksega seotud viivituste või väljamakse lõpetamise takistuste otsesel või kaudsel tagajärjel.

Võite ei saa ümber vahetada ega teise auhinna jaoks sularahaks vahetada. Võiduga seostuda võivate maksude ja tasude eest vastutab ainult mängiv klient. Operaator ei vastuta mingil viisil tagajärgede eest, mis võivad tuleneda võidusumma ülekandmisest mängiva kliendi poolt või muust võiduga seotud tegevusest.

Maksude või juriidiliste probleemidega seotud küsimuste tekkimisel soovitatakse mängival kliendil ühendust võtta nõustajaga või ametivõimudega riigis, kus mängiv klient elab.

8. VESTLUSTEENUS

8.1 Üldine

Seoses mõnede pakutavate mängudega pakub operaator klienditeenindajaga reaalajas vestlemise teenust (edaspidi “vestlusteenus”). Vestlusteenust kasutavate mängivate klientide puhul kehtivad järgmised reeglid.

Vestlusteenust tohib kasutada ainult teadete ja materjali edastamiseks, mis on sobiv, kohane ja vastab Soome seadustele, heale tavale ja vastab ka muus mänguteenuse eesmärgile. Nendele nõuetele vastamise otsustab vaid operaator.

Operaator ei kiida mängiva kliendi seisukohti heaks ega ole nende vastu, aga võib vaidlustada arvamuse avaldamise viisi.

8.2 Sisu ja käitumine

Mängiv klient tunnistab ja nõustub, et vastutab isiklikult vestlusteenuse kasutamise ja kogu omapoolse suhtlemise ja tegevuse eest vestlusteenuses, kaasa arvatud vestluse mis tahes sisu eest, mis edastatakse mängiva kliendi poolt.

Sisu tähendab selles kontekstis suhtlust, dokumente ja muud vestlusteenuse käigus edastatud materjali. Operaator ei teosta vestlusteenuses edastatud sisu eelkontrolli ega võta mingit vastustust ega kohustust sisu eest, mida mängivad kliendid vestlusteenuses edastavad.

Operaator säilitab õiguse eemaldada mis tahes ajal ilma põhjust nimetamata sisu, mis on operaatorile mis tahes põhjusel ebameeldiv. Operaator ei vastuta sisu eemaldamata jätmise või eemaldamise viivituse eest.

Eeldatakse, et mängiv klient käitub vastavalt üldtunnustatud käitumisreeglitele. Mängiv klient rikub kasutustingimusi, kui käitub järgmiselt.

• Postitab, edastab või hõlbustab sisu jagamist, mis on keelatud või seadusevastane, ohtlik, solvav, rassistlik või muul viisil taunitav. Diskrimineerimine pole lubatud.
• Edendab või julgustab mis tahes ebaseaduslikku tegevust, käesoleva lepingu või mängureeglite rikkumist (petmine).
• Ahistab, ähvardab, häbistab või teeb midagi muud soovimatut teisele mängivale kliendile või segab vestlust jututoas vulgaarse või solvava keelekasutuse, tehnika kuritarvitamise, ülemäärase karjumise (läbivate suurtähtedega kirjutamine), korduvalt sama teksti postitamise (flooding) või muu sarnase käitumisega.
• Üritab teada saada teise mängiva kliendi parooli, muid konto andmeid või muid isiklikke andmeid. Operaatori töötajad EI KÜSI KUNAGI mängivatelt klientidelt nende paroole või muid isikuandmeid.
• Postitab sõnumeid mis tahes muul põhjusel kui isiklik vestlus, postitab viirust sisaldavat sisu, edastab reklaami või kasutab operaatori vestlusteenust kaubanduslikel eesmärkidel.
• Esineb kellegi teisena, annab mõista, et on operaatori töötaja või esindab operaatorit või operaatori mis tahes partnerit või tütarfirmat.
• Muu käitumine, mis on operaatori poolt kuulutatud sobimatuks, nt turvaaruannete võltsimine.

8.3 Turvalisus

Kuna vestlusteenus on reaalajas toimuv teenus, ei kiida operaator heaks, kinnita ega eelkontrolli mis tahes sisu, mida mängivad kliendid vestlusteenusele edastavad. Mängivad kliendid kohustuvad seega vältima turvariske, mis vestlusteenuse kasutamisega kaasnevad.

Operaatori esindajad võivad mängiva kliendi suhtlust jälgida.

Operaator säilitab sisu ja tuvastamisteavet vastavalt seadusele. Operaatori privaatsuspoliitika ja operaatori kliendiregistri kirjeldus on avaldatud ja näha mänguteenuses.

8.4 Kasutustingimuste rikkumine

Kui mängiv klient rikub sisu või käitumise tingimusi, võib operaator mängiva kliendi vastu meetmed kasutusele võtta. Operaator võib teha rikkumise kohta hoiatuse, külmutada vestlusteenuse või sulgeda viivitamatult mängiva kliendi mängukonto. Operaator pole kohustatud enne meetmete tarvitamist mängivat klienti sellest teavitama.

8.5 Ebaseaduslik käitumine

Operaator kohaldab täisleppimatuse poliitikat ebaseadusliku käitumise suhtes, mille tuvastamisel või mille põhjendatud kahtlusel võib operaator viivitamatult katkestada suhte kliendiga ja kustutada mängukonto, tehes vajadusel koostööd ametivõimudega.

9.  KINNITUSTE JA GARANTIIDE PUUDUMINE

Mängiv klient tunnistab ja nõustub selgesõnaliselt, välja arvatud juhul, kui see piirab tema seadusest tulenevaid õigusi, järgmisega.

A. Mängiv klient kasutab mänguteenust oma vastutusel. Mänguteenust pakutakse kujul "nagu on". Operaator ütleb selgesõnaliselt lahti kõigist selgesõnalistest või kaudsetest kinnitustest ja garantiidest.

B. Kõik mänguga seotud toimingud teostab mängiv klient omal vastutusel.

C. Operaatori süsteemis/võrgus võivad esineda teatud viivitused. Operaator säilitab õiguse otsustada iga mängusündmuse tulemuse mänguteenuses. Mängivaks kliendiks registreerumisel ja mänguteenuse kasutamisel on sellised otsused mängivale kliendile siduvad.

D. Operaator ei garanteeri muu hulgas järgmist:

1. et mänguteenus vastab mängiva kliendi ootustele;
2. et mänguteenus on kättesaadav ilma katkestusteta või õigeaegsel, töökindlal ja veavabal kujul;
3. et mänguteenuse kasutamisel saadud tulemused on täpsed ja usaldusväärsed;
4. et mängiva kliendi poolt mänguteenuse kaudu ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab mängiva kliendi ootustele.

E. Mängiv klient vastutab vaid ise oma andmesüsteemi kahjustumise või andmete kadumise eest, mis tuleneb mänguteenuse kaudu sisu allalaadimisest.

F. Mis tahes juhised või teave, ei kirjalik ega suuline, mis on saadud operaatorilt või mänguteenuse kaudu, ei kehtesta mingit garantiid, mida pole käesolevates tingimustes eraldi välja toodud.

10. VASTUTUSE PIIRAMINE

Mängiv klient tunnistab ja nõustub eriti, et mitte mingil juhul ei vastuta operaator mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult viivitused, mänguteenuse kasutamata jäetud võimalustest tulenevad kahjud, saamata jäänud kasum, maine langus, andmelitsentside kadu või muu rahaline kahju, mis tuleneb järgmisest:

1. mänguteenuse kasutamine või võimetus mänguteenust kasutada;
2. kulud, mis tulenevad mis tahes toote või teenuse asendamisest, mis põhineb mis tahes mänguteenuse kaudu ostetud esemel, andmetel, teabel või teenusel, mis tahes mänguteenuse kaudu saadud teatest või sõnumist või mis tahes mänguteenuse kaudu tehtud tehingutest;
3. kolmanda osapoole nõuded mängivale kliendile;
4. seadusevastane juurdepääs andmeedastusele või selle teisendamisele; või
5. mis tahes muud mänguteenusega seotud asjaolud.

Operaator vabastab end mis tahes kahjunõuetest, mis tulenevad mänguteenusele juurdepääsust, selle funktsioonist, kvaliteedist, võimalikest vigadest, nagu kirja- või programmivead, ja muudest mänguteenusega seotud teguritest.

11. VÄÄRAMATU JÕUD

Operaator ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu või muude sarnaste asjaolude poolt, mis operaatorit otseselt või kaudselt mõjutavad ja operaatori tegevust ülemääraselt raskendavad (vääramatu jõud). Vääramatu jõu näited on tegelikud või potentsiaalsed töövaidlused, valitsuse tegevus, sõda või sõja oht, sabotaaž, rahvarahutused, meeleavaldused, tulekahjud, tormid, üleujutused, plahvatused, maavärinad, ettevaatusabinõud või materjalide või ressursside piirangud, võimetus saada vajalikku volitust, õnnetused ja elektri- ning telekommunikatsioonivõrgu häired.

Vääramatu jõud või muu operaatori kontrolli alla mitte kuuluv sündmus, mis takistab, peab kinni või raskendab mänguteenuse hooldust, annab operaatorile õiguse mänguteenus ajutiselt seisata või seda piirata kuni uute korraldusteni.

12. MÄNGUTEENUSE, MÄNGUREEGLITE VÕI LEPINGU TINGIMUSTE PARANDUSED

Operaator säilitab õiguse teha mänguteenusega seotud parandusi, kaasa arvatud parandada vajadusel mängureegleid, mängivat klienti sellest eelnevalt teavitamata. Mis tahes muudatustega seotud teave avaldatakse mänguteenuses.

Operaator säilitab õiguse lepingu tingimusi mis tahes ajal parandada. Kui operaator lisab lepingusse tingimuse, mis suurendab mängiva kliendi kohustusi või vähendab tema õigusi ning ei põhine seadustel või ametivõimude korraldustel või määrustel, teavitatakse mängivat klienti sellest mänguteenuses avaldatava teatisega või mänguteenuses mängiva kliendi postkasti või mängiva kliendi poolt operaatori juures viimati registreeritud e-posti aadressile saadetud teatisega.

Juhul, kui mängiv klient ei nõustu lepingu uue tingimusega, kohustub mängiv klient saatma operaatorile kirjaliku teatise lepingu lõpetamise kohta enne lepingu uue tingimuse rakendumist. Muul juhul muutub uue tingimuse täitmine mängivale kliendile kohustuslikuks.

13. MÄNGIVA KLIENDI ÕIGUS SULGEDA MÄNGUKONTO

Mängiv klient võib sulgeda operaatori juures oleva mängukonto, edastades kirjaliku teate lepingu lõpetamise kohta. Enne konto sulgemist kohustub operaator ootama, kuni mis tahes käimasolevate mängusündmuste lõpptulemused on selgunud. Lepingu lõpetamisel kohustub operaator sulgema mängiva kliendi mängukonto, millel olevad rahalised vahendid, millele mängival kliendil on õigus, kantakse mängiva kliendi taotlusel mängiva kliendi poolt operaatorile teatatud pangakontole või e-rahakotti. Kui mängiv klient ei võta operaatoriga ühendust kolme (3) aasta jooksul pärast mängukonto aegumist, lõppeb mängiva kliendi õigus mängukontole jäänud rahalistele vahenditele.

14. OPERAATORI ÕIGUS MÄNGUKONTO KÜLMUTADA, MUSTA NIMEKIRJA KANDA VÕI SULGEDA

Operaator säilitab õiguse mängukonto viivitamatult ja ilma mängivale kliendile põhjust teatamata külmutada, musta nimekirja kanda ja/või sulgeda järgmistes olukordades:

• mängiv klient on rikkunud lepingut või mängureegleid;
• mängival kliendil on mänguteenuse kasutamiseks, vastavalt operaatori määratlusele, sobimatu või keelatud seadmestik;
• mängukontol pole kokkulepitud teenustasude tasumiseks piisavalt rahalisi vahendeid;
• operaatoril on põhjus peatada mängiva kliendi õigus mängukontot kasutada;
• operaatoril on põhjendatud kahtlus mänguteenuse kasutamisega seotud kuritegevuse, väärkasutuse, petturluse või nende üritamise suhtes;
• mängukontoga seoses pole 24 kuu jooksul registreeritud ühtki tehingut;
• operaator on sunnitud nii toimima seaduse või ametivõimude korralduse järgimiseks; ja/või
• operaator peab seda vajalikuks, näiteks turvalisuse eesmärkidel, operaatori maine kaitsmiseks jne.

Külmutamine võib toimuda seoses kogu mänguteenusega või olla piiratud teatud mängude või teenustega.

Operaator säilitab õiguse pidada kinni mängukontol olevaid rahalisi vahendeid ja/või nõuda tagasi rahalisi vahendeid, mis on omandatud petturluse või muude reeglite või käesoleva lepingu tingimuste rikkumiste, kuritegeliku käitumise, mänguteenuse manipuleerimise või muu kohatu tegevuse kaudu, kaasa arvatud selliste toimingute üritamisel või nende sooritamise kahtlusel.

Pärast mängiva kliendi mängukonto sulgemist kasutab operaator mängukonto rahalisi vahendeid mängukontoga seotud mis tahes tasumata võlgade ja tasude tasumiseks. Seejärel saadetakse e-posti aadressile, mille endine mängiv klient viimati operaatori juures registreeris, e-kiri, milles palutakse mängival kliendil teatada operaatorile pangakonto või e-rahakoti andmed, millele mängukontole jäänud rahalised vahendid kanda. Kui mängiv klient kolme (3) aasta jooksul pärast mängukonto aegumist kirjale ei vasta või operaatoriga muul viisil ühendust ei võta, kaotab mängiv klient õiguse mängukontol olevatele rahalistele vahenditele. Ebaseaduslike mänguviiside või muude lepingu rikkumiste abil omandatud rahalisi vahendeid välja ei maksta, kuna mängiv klient on neile õiguse kaotanud (vt jaotis 3.5).

Mängivad kliendid, kelle mängukontod on külmutatud või kelle kliendisuhe on lõpetatud ülaltoodud põhjustel või muul juhul, kui operaator peab seda vajalikuks, kaotavad õiguse osaleda operaatori füüsilistel mänguturniiridel ja mis tahes muudel operaatori korraldatud sündmustel.

15. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

Operaatori mänguteenuse sisu on kaitstud Soome ja rahvusvaheliste autorikaitse seaduste ja lepetega. Operaatori mänguteenuse mis tahes materjali, kaasa arvatud, kuid mitte ainult teksti, fotode, videote, muusika ja arvutiprogrammide kopeerimine ja levitamine on rangelt keelatud, välja arvatud selgesõnaliselt teisiti kehtestatud juhtudel. Operaator säilitab kõik mis tahes õigused, mida käesolevas lepingus sõnaselgelt pole antud.

Operaatori kaubamärk, logotüüp ja kõik seotud kaubamärgid, toodete ja/või teenuste nimed ja mänguteenuse puhul kasutatud hüüdlaused on operaatori omand, mida ei või kasutada ühelgi viisil enne operaatorilt eelneva kirjaliku nõusoleku saamist. Mängiva kliendi õigust mänguteenust kasutada ei saa tõlgendada litsentsi või õigusena kasutada ettevõtja veebilehel olevaid või mänguteenusega seostuvaid mis tahes kaubamärke või nimesid enne ettevõtja või volitatud kolmanda osapoole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

16. LEPINGU TINGIMUSED

Leping kehtib kuni edasipidise teatamiseni.

17. KOHALDATAVAD SEADUSED JA SEADUSANDLUS

Käesolevat lepingut reguleerivad Soome seadused. Mis tahes käesolevaga seotud vaidlusküsimused lahendab esimese instantsina Ålandi ringkonnakohus.

18. EESTI VABARIIGILE KEHTIVAD TINGIMUSTES TOODUD ERANDID

Eesti Vabariigi residendile kehtivad järgmised tingimustes toodud erandid:

  • Jaotis 1 Eesti Vabariigi residendile on lepingu osapooleks AS Pafer (reg nr registrikood 10017059; aadress: Suur-Patarei 2-K, 10415 Tallinn, Eesti).
  • Eesti mängijatele kehtivad tegevus ja korraldusload on välja antud Pafi täisomanduses olevale Eesti tütarettevõttele AS Pafer. Tegevusload nr.: HKT000002 (kehtiv alates 20.01.2010) ja HKT00005 (kehtiv alates 01.04.2010) ja korraldusload HKL000187 (kehtiv alates 16.04.2015) ja HKL000014 (kehtiv alates 13.06.2009). Kõik nimetatud tegevus- ja korraldusload on välja antud Maksu- ja Tolliameti poolt Eestis.
  • Eesti Vabariigi residendile ja neil kellel on Eesti IP aadress ning kelle isikuandmed on seotud  HAMPI (Hasartmängu mängimise piirangutega isikute)-nimekirjaga, nende isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse nii Soome isikuandmete seaduse (523/1999) kui ka Eesti andmekaitseseaduse (RT I 2003, 26, 158) kohaselt.
  • Mängiv klient nõustub, et operaatori ja mängiva kliendi vahelised lepingud sõlmitakse elektroonilisel kujul ilma väljatrükkidele alla kirjutamata, ja mängiv klient peab kõiki selliseid lepinguid kehtivaks ja endale siduvaks.
  • Kasutajakontoga seotud ülekanded (sissemaksed ja väljamaksed) tohivad liikuda ainult läbi kasutajakonto omaniku pangakonto või e-rahakoti konto kaudu.
  • Sissejuhatus, jaotis 2 ja privaatsuspoliitika Eesti Vabariigi residendile on vanusepiirang veebilehel Paf.com mängimiseks 21 aastat, välja arvatud spordiennustuste tegemisel, mil vanuse alampiiriks on 18 aastat.
  • Jaotis 3.8 Mängival kliendil on õigus ennast mängulehel musta nimekirja kanda.
  • Jaotis 6 Tingimused ja hinnakirjad kehtivad vastavalt sisselogimise hetkel olevale kujule ja rakenduvad sellisel kujul kuni mänguseansi lõpuni.
  • Jaotis 16 Leping sõlmitakse, kui mängiv klient registreerimisprotsessi käigus tingimustega nõustumise nuppu klikates käesolevate tingimustega nõustub.
  • Jaotis 17 Mis tahes käesolevate tingimustega seotud vaidlused lahendab Eesti Vabariigi residendi puhul esmase instantsina Harju Maakohus eesti keeles vastavalt Soome seadustele.