Meny

AnvändarvillkorKundregister

Kundregistret avseende internetspel.

Allmänt

Paf upprätthåller ett kundregister i enlighet med föreskrifterna i Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 §§ 10 och 32. Personuppgiftslagens syfte är att trygga skyddet för den personliga integriteten samt främja utvecklingen och iakttagandet av god informationshantering. Lagring av kunduppgifterna sker i enlighet med personuppgiftslagen samt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism 18.7.2008/503.

Paf förbehåller sig rätten att använda underleverantörer vid behandling och/eller hantering av personuppgifter.

Registerförare

Registeransvarig: Paf, (”Operatören”/”Registerföraren”)
PB 241
AX-22100 MARIEHAMN
Åland, Finland
e-post: info@paf.com
tel. +358 20 7910 600

Kundregistrets syfte

Operatören tillhandahåller spel tillgängliga för allmänheten via Internet. Allt spel förutsätter att spelaren har registrerat sig som spelkund hos Operatören. Spelverksamheten innefattar bland annat överföringar av penningmedel mellan spelkundernas, externa betalningsförmedlares och Operatörens bankkonton, förvaltning av kundmedel samt administration av kundinformation, vilket förutsätter upprätthållande av ett kundregister. Kundinformationen används för att hantera, analysera och utveckla kundrelationen samt utveckla produkt- och serviceutbudet bl.a. genom profilering av kundens spelbeteende. Kundinformationen används också för statistiska beräkningar, marknadsföring och marknadsundersökningar. Kundinformationen används även för förebyggande av och utredning av missbruk och problemsituationer samt för uppfyllande av Operatörens på lag och myndighetsbeslut baserade förpliktelser gentemot kunder och myndigheter.

Den registrerade personkretsen

I Operatörens kundregister lagras information om personer som registrerat sig som spelkunder hos Operatören.

Information som lagras i registret

I registret lagras följande information om de registrerade spelkunderna:

  • för- och efternamn
  • adress
  • personnummer/födelsetid
  • nationalitet
  • språk
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • bank och kontonummer
  • kopia på pass- eller annan identifikationshandling
  • IP-adress

Operatören lagrar därutöver uppgifter som hänför sig till kundrelationen, såsom kundrespons, spelmönster och övriga uppgifter som uppkommer i samband med kundens användning av speltjänsten i syfte att betjäna spelkunden på bästa sätt, utveckla produkt- och serviceutbudet samt upprätthålla en trygg och säker Speltjänst.

Sättet för inhämtande av informationen

I Operatörens kundregister lagras endast sådana uppgifter om spelkunderna som vederbörande själva har angett i samband med registreringen eller senare, samt uppgifter som framkommer då kunden använder Speltjänsten, har kontakt med kundtjänst, eller vid övrig kontakt med spelkunden. Uppgifter om spelkunderna kan även inhämtas och/eller uppdateras via tredje parter, såsom befolkningsregistret.

Granskning av uppgifter

Spelkund har i enlighet med Personuppgiftslagen §§ 26-28 rätt att få granska vilka uppgifter om honom/henne som Operatören lagrat. Begäran om insyn skall inlämnas skriftligen och undertecknad till registerföraren. De fakta som behövs för att söka en uppgift skall ingå i begäran.

Rättelse av uppgift

Spelkunderna kan själva uppdatera sina grunduppgifter via Speltjänsten. Andra uppgifter korrigeras genom att kontakta registerföraren.

Förbudsrätt

Spelkund har i enlighet med Personuppgiftslagen § 30 rätt att förbjuda Operatören att behandla uppgifter som gäller honom/henne själv för direktmarknadsföring, distans­försäljning samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudet skall meddelas skriftligen till registerföraren.

Utlämnande av uppgifter

Om annat inte nämns i Speltjänstens allmänna avtalsvillkor är Operatörens kundregister uteslutande avsett för internt bruk och uppgifter utlämnas inte till utomstående. Undantag medges endast med stöd av lag eller förordning eller till följd av myndighets påbud.

Kundinformation översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte staten i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå enligt EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG artikel 25. Bolag anslutna till EU:s standardavtalsklausuler anses trygga en sådan tillräcklig dataskyddsnivå.

Lagringstiden

Informationen lagras i enlighet med lag.

Sättet för skyddande av informationen

Informationen i kundregistret skyddas mot otillåtna förfaranden såsom tillgrepp, utplånande, ändring, utlämning och överföring genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till dessa åtgärder hör bland annat största möjliga inskränkning av den personkrets som har behörighet att sköta registret, tekniska hinder för åtkomst (lösenord etc.), begränsning av de behörigas möjligheter att utföra ändringar samt alarmfunktion med rapportering vid försök till otillåtet intrång.

Principerna för skydd av registret

Registret är skyddat i enlighet med de senaste brandväggs- och skydds­teknikerna.