Menu

KäyttäjäehdotInternet-pelien asiakasrekisteri

Yleistä

Paf ylläpitää Henkilötietolain 22.4.1999/523 10. ja 32. §:n määräysten mukaista asiakasrekisteriä. Lain tarkoituksena on taata henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja sekä edistää hyvän tietojenkäsittelyn kehittämistä ja huomioon ottamista.

Asiakastiedot tallennetaan henkilötietolain sekä rahapesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskevan lain (18.7.2008/503) mukaan.

Paf pidättää itsellään oikeuden käyttää alihankkijoita asiakastietojen käsittelyssä.

Rekisterin ylläpitäjä

Paf, (”Operaattori”/”Rekisterinpitäjä”)
PL 241
AX-22100 Maarianhamina
Ahvenanmaa, Suomi
Sähköposti: info@paf.com
Puh: +358 20 7910 600

Asiakasrekisterin tarkoitus

Operaattori tarjoaa pelejä yleisölle Internetin välityksellä. Pelaaminen edellyttää, että pelaaja on rekisteröitynyt Operaattorin peliasiakkaaksi. Pelitoimintaan kuuluu muun muassa rahavarojen siirtäminen peliasiakkaiden, ulkoisten maksunvälittäjien ja Operaattorin pankkitilien välillä, asiakkaiden varojen hallinnointi sekä asiakastietojen käsittely, mikä edellyttää asiakasrekisterin ylläpitoa. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteiden käsittelyyn, analysointiin ja kehittämiseen sekä tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen mm. asiakkaan pelitottumuksia määrittelemällä.

Asiakastietoja käytetään myös tilastolaskelmiin, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.

Asiakastietoja käytetään lisäksi väärinkäytön ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseen ja selvittä­miseen sekä siihen, että Operaattorin asiakkaisiin sekä viranomaisiin kohdistuvat lain, asetusten sekä viranomaispäätösten mukaiset velvoitteet täyttyvät.

Rekisteröidyt henkilöt

Operaattorin asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja henkilöistä, jotka ovat rekisteröityneet Operaattorin peliasiakkaiksi.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat rekisteröityneiden peliasiakkaiden tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite
  • henkilötunnus/syntymäaika
  • kansalaisuus
  • kieli
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • pankki ja tilinumero.
  • kopio passista tai muusta henkilöllisyystodistuksesta
  • IP-osoite

Operaattori säilyttää lisäksi asiakassuhteeseen liittyviä tietoja kuten asiakaspalautteita, tietoja pelikäyttäytymisestä ja muita sellaisia tietoja, joita ilmenee asiakkaan käyttäessä pelipalveluja, tarkoituksenaan palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa sekä ylläpitää turvallista ja luotettavaa Pelipalvelua.

Tietojen hankkimistapa

Operaattorin asiakasrekisteriin tallennetaan ainoastaan sellaisia peliasiakkaita koskevia tietoja, jotka asianomainen on itse antanut rekisteröinnin yhteydessä tai myöhemmin, sekä tietoja, jotka kerätään pelipalvelun käytön tai asiakaspalvelun yhteydessä tai muutoin suoraan asiakkaalta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan myös hankkia ja/tai päivittää kolmansilta osapuolilta, kuten väestörekisteristä.

Tietojen tarkastusoikeus

Peliasiakkaalla on Henkilötietolain 26. - 28. §:n mukainen oikeus tarkastaa asiakasrekisterissä itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ja pyynnön tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Tiedon etsintää varten pyynnöstä on käytävä ilmi tarpeelliset seikat.

Tietojen muuttaminen

Peliasiakkaat voivat itse päivittää perustietonsa Pelipalvelussa. Muut tiedot muutetaan ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään.

Kielto-oikeus

Peliasiakkaalla on Henkilötietolain 30. §:n mukainen oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellosta on ilmoitettava Rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Tietojen luovuttaminen

Ellei toisin mainita Pelipalvelun yleisissä sopimusehdoissa, Operaattorin asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan Operaattorin sisäiseen käyttöön eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksia tehdään ainoastaan lain tai asetuksen nojalla tai viranomaisten vaatimuksesta.

Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli kyseinen alue/maa ei takaa riittävää tietosuojelua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY kohdassa 25 määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. EU:n vakiosopimusehtojen piirissä olevien organisaatioiden katsotaan täyttävän asetetut tietosuojavaatimukset.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

Tietojen suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot suojataan teknisesti ja organisatorisesti luvattomia toimia, kuten tietojen anastusta, poistamista, muuttamista, luovutusta ja siirtoa, vastaan. Suojaus­toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa asiakasrekisteriä hoitavan henkilökunnan määrittäminen, rekisteriin pääsyn estävien teknisten toimenpiteiden, kuten salasanojen, käyttäminen, muutostentekomahdollisuuksien rajoittaminen sekä hälytys- ja raportointitoiminto, kun rekisteriin yritetään tunkeutua.

Tietosuojan periaatteet

Rekisterin suojauksessa on käytetty uusimpia palomuuri- ja suojaustekniikoita.