Menüü

KasutajalepingKliendiregister

Teave internetimängude kohta

Üldine

Paf peab kliendiregistrit vastavalt Soome isikuandmete kaitse seadusele (1999/523, §§ 10 & 32). Selle seaduse eesmärgid on kaitsta isikuandmete puutumatust ja edendada teabetöötluse heade tavade arengut ja kasutamist.

Mängivate klientide andmeid säilitatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja Soome rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusele 18.7.2008/503.

Ålands Penningautomatförening säilitab õiguse kasutada kliendi andmete haldamiseks ja/või töötlemiseks alltöövõtjaid.

Registri vastutav töötleja

Volitatud vastutav töötleja: Paf, ("operaator" / "registreeritud audiitor")
PB 241
AX-22100 MARIEHAMN
Ahvenamaa, Soome
E-post: info@paf.com
Tel. +358 20 7910 600

Kliendiregistri eesmärk

Ettevõtja pakub avalikkusele interneti kaudu mängitavaid mänge. Kõigi mängimisega seotud tegevuste puhul nõutakse, et mängija on ettevõtja juures registreerinud mängiva kliendina. Mängimisega seotud tegevuste hulka kuuluvad muu hulgas rahaliste vahendite ülekanne mängiva kliendi, väliste teenuspakkujate ja ettevõtja pangakontode vahel ning kliendiandmete haldamine, mis muudab vajalikuks kliendiregistri olemasolu.

Kliendiandmeid kasutatakse kliendisuhete haldamiseks, analüüsimiseka ja arendamiseks, ka pakutavate teenuste ja toodete arendamiseks, mis sisaldab ka kliendi mängimisharjumustest profiilipildi loomist.

Kliendiandmeid kasutatakse ka ettevõtja poolt ettevõttesiseselt statistilisteks arvutusteks, turunduseks ja turu-uuringuteks.

Kliendiandmeid kasutatakse ka ettevõtja poolt ettevõttesiseselt statistilisteks arvutusteks, turunduseks ja turu-uuringuteks.

Kliendiandmeid kasutatakse ka väärkasutuse ja probleemsete olukordade ennetamiseks ja lahendamiseks ning eesmärgil aidata ettevõtjal täita oma kohustusi klientide ja ametivõimude ees vastavalt seadustele, määrustele või ametivõimude korraldustele.

Registreeritud andmesubjektid

Ettevõtja kogub andmeid isikute kohta, kes on end ettevõtja juures mängivateks klientideks registreerinud.

Registris säilitatavad andmed

Registreeritud mängivate klientide kohta kogutud andmete hulka kuuluvad järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • aadress;
  • registreerimisnumber/sünniaeg;
  • rahvus;
  • keel;
  • e-posti aadress;
  • telefoninumber;
  • pank ja pangakonto number.
  • koopiad passist või mõnest muust isikut tõendavast dokumendist;
  • IP aadress

Operaator säilitab ka kliendisuhetest tulenevat infot, nagu kiendi tagasiside, mängimismustrid ja muu mängimisharjumustest tulenev info, mis aitab mängivale kliendile parimat ja turvaliseimat võimalikku mänguteenust pakkuda, muu hulgas arendada tooteid ja teenuseid.

Andmete kogumine

Ettevõtja kliendiregistrisse salvestatakse vaid andmed, mida mängivad kliendid sisestavad registreerimisel või hiljem, ning andmed, kui klient mänguteenust kasutab, klienditoega suhtleb või on muul viisil ettevõtjaga kontaktis.

Andmeid võidakse ka taastada ja/või uuendada kolmandate osapoolte, näiteks rahvastikuregistri kaudu.

Juurdepääsuõigus

Mängiv klient säilitab vastavalt Soome isikuandmete kaitse seaduse paragrahvidele §§ 26–28 õiguse tema kohta kogutud andmetele juurdepääsuks. Selle kohta tuleb esitada allkirjastatud kirjalik nõue registri vastutavale töötlejale. Nõudes peavad olema toodud piisavad kriteeriumid andmete taotlemiseks.

Veaparandus

Mängivad kliendid võivad ise mänguteenuse kaudu oma põhiandmeid parandada. Muude andmete parandamiseks tuleb ühendust võtta registri vastutava töötlejaga.

Töötlemise keelamise õigus

Mängiv klient säilitab vastavalt Soome isikuandmete kaitse seaduse paragrahvile § 30 õiguse keelata ettevõtjal isiklike andmete töötlemine otseturunduse, kaugmüügi, turu-uuringute või arvamusküsitluste tarbeks. Keeld tuleb esitada registri vastutavale töötlejale kirjalikult.

Andmete kasutamine

Ettevõtja kliendiregister on mõeldud ainult ettevõttesiseseks kasutamiseks ja mingeid andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud mänguteenuse üldistes tingimustes teisiti kehtestatud juhtudel. Konfidentsiaalsust rikutakse ainult vastava seaduse, määruse või ametivõimude korralduse puhul.

Kliendi andmeid ei edastata Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda mitte kuuluvatele riikidele kui kõnealused riigid ei taga piisavat kaitset andmetele, nagu on sätestatud EL Andmekaitsedirektiivis 95/46EG artiklis 25. Ettevõtteid, kes on allkirjastanud ELi tüüptingimuste lepingu, peetakse piisava andmekaitse tasemega ettevõteteks.

Andmete säilitamise aeg

Andmeid säilitatakse vastavalt Soome seadusaktide sätetele.

Andmete turvalisus

Kliendiregistrisse kantud andmed on kaitstud tehniliste ja korralduslike meetmetega mis tahes volitamata kasutamise eest, nagu vargus, hävitamine, manipuleerimine, avaldamine ja edasisaatmine. Nende tehniliste ja korralduslike meetmete hulka kuuluvad muu hulgas suured potentsiaalsed piirangud registri hoidmiseks volitatud isikutele, tehnilised juurdepääsutõkked (paroolid jm), piirangud volitatud isikute poolt paranduste tegemiste meetmetele ja volitamata juurdepääsust teatav häiresüsteem.

Andmete turvalisuse põhimõtted

Kliendiregister on turvatud uusima tulemüüri ja kaitsetehnikaga.