KasutajalepingViimane uuendus 07.01.2020

Üldine teave

Pafi eesmärk on pakkuda klientidele meelelahutuseks turvalist ja sotsiaalselt vastutustundlikku personaalset hasartmänguteenust. Hasartmänguteenuse www.paf.com ja sellega seotud toodete ja teenuste (edaspidi „hasartmänguteenus") pakkumiseks peab Paf teie isikuandmeid töötlema. Paf kaitseb teie privaatsust ja kohustub kaitsma teie isikuandmeid, kui hasartmänguteenust kasutate ja külastate.

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse juhul, kui kasutate hasartmänguteenust Pafi hasartmängukliendina kooskõlas Pafi kasutustingimustega (edaspidi „leping") ja/või kui hasartmänguteenust külastate; seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse kogu hasartmänguteenuse suhtes. Paf pakub teile võimalust teatud määral kontrollida teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja levitamist Pafi poolt, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas, küpsistepoliitikas ning mängukonto seadetes.

On oluline, et tutvuksite privaatsuspoliitikaga ja loeksite selle läbi ning usaldaksite seda, kuidas Paf teie isikuandmeid töötleb. Küsimuste korral võtke Pafiga kindlasti ühendust.

Paf täidab kohaldatavateid andmekaitset käsitlevateid seadusteid ja määrusi, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/769.

Vastutav andmetöötleja

Paf (Ålands Penningautomatförening) on vastutav töötleja ja vastutab kõigi Pafi kogutud isikuandmete ja nende töötlemise eest. Täielikult Pafi omanduses olev tütarettevõte AS Pafer on Eesti residentide vastutav töötleja. Paf on ametisse nimetanud ka Pafi kontserni andmekaitseametniku.

Ålands Penningautomatförening
(Ettevõtte registrinumber 0280695-6)
Lövdalsvägen 8
PB 241
22101 Mariehamn
Åland, Finland
E-post: [email protected]
Tel. +358 20 7910 600

Andmekaitseametnik
Lövdalsvägen 8
PB 241
22101 Mariehamn
Åland, Finland
E-post: [email protected]

AS Pafer
(Ettevõtte registrinumber 10017059)
Staapli 4-68
10415 Tallinn
Eesti
E-post: [email protected]

Muudatused

Pafi pakutav hasartmänguteenus areneb pidevalt ja kehtivad andmekaitseseadused võivad muutuda, mis tähendab, et Paf võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ilma eraldi teatamiseta uuendada või muuta. Seepärast on oluline, et loeksite privaatsuspoliitikat iga kord hasartmänguteenuse külastamisel. Viimased rakendatud muudatused on toodud privaatsuseeskirja ülaosas.

Lapsed

Seadusest tuleneva vanusepiirangu nõude täitmiseks kehtestab Paf hasartmänguteenuse kasutamiseks kindla vanusepiirangu. Alla 18-aastased isikud ei tohi seega Pafile isikuandmeid esitada. Eesti residentidele kehtib 21-aastane vanusepiir, välja arvatud kihlvedude sõlmimine, mille vanusepiirang on 18 aastat.

Pafi kogutavad andmed

Andmed, mida Pafile esitate

Registreerimine

Paf kogub isikuandmed, mida esitate Pafile seoses mängukonto registreerimisega. Internetihasartmängudes osalemiseks peab teil hasartmänguteenuses olema registreeritud mängukonto. Mängukonto registreerimisel peate sisestama järgmised andmed: nimi, isikukood, e-posti aadress ja elukohariik.

Hasartmänguteenuse haldamine

Samuti kogub Paf isikuandmeid, mille esitate Pafile seoses hasartmänguteenuse haldamisega, sealhulgas pangakontole, e-rahakotile või muule Pafi juures registreeritud maksemeetodile tehtud maksete haldamisega. Samuti võib Paf nõuda teie isiku tuvastamist.

Samuti võite edastada Pafile andmeid Pafiga ühendust võttes, Pafi tegevustes osaledes või Pafile muul viisil andmeid andes.

Andmed, mida Paf kogub teistest allikatest

Peale Pafile edastatud andmete võib Paf koguda ja/või uuendada isikuandmeid kolmandate isikute, näiteks erinevate asutuste ja avalike registrite kaudu.

Paf kogub kolmandatelt isikutelt järgmisi andmeid:

 1. Isikutuvastusandmed: avalikest registritest saadav nimi, isikukood ja aadress tagamaks, et Pafil on teie kohta täpsed andmed.
 2. Maksuametilt saadavad sissetulekuandmed, osaliselt Pafi kohustuste täitmiseks kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (2017/444) ja osaliselt selleks, et Paf saaks igas olukorras hasartmänguprobleeme avastada ja nende vastu meetmeid võtta.
 3. Pafi mängudega varustavatelt hasartmänguteenuse pakkujatelt saadud andmed, mis näitavad, kas toimunud on pettust või lepingu, mängureeglite või kohaldatavate seaduste muid rikkumisi. Paf kogub ka andmeid, mida loote hasartmänguteenuse pakkuja mängude mängimisel ning mis sisaldavad segmenteeritud ja profileeritud andmeid.
 4. Andmed, mida Paf peab seaduse kohaselt läbi vaatama, näiteks kui olete rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt riikliku taustaga isik. Paf kasutab selliste andmete läbivaatamiseks alltöövõtjaid.
 5. Paf kasutab alltöövõtjaid, kes pakuvad lahendusi Pafi ja/või teie kui hasartmängukliendi vastase pettuse, muude õiguserikkumiste ja väärtegevuse tuvastamiseks ja ennetamiseks. Need äriteenused hõlmavad internetiühendusega seadmete uurimist, et hinnata pettuse riskitaset ja seda, kas on olnud väärtegevust, et Paf saaks oma äritegevust kaitsta Pafi või teie kui hasartmängukliendi vastu kuritegusid sooritada soovivate isikute eest.

Hasartmänguteenuse kasutamine

Samuti kogub Paf hasartmänguteenuse kaudu saadud andmeid, sealhulgas teie mängukontole ja selle kaudu tehtud tehinguid. See tähendab, et Paf salvestab ja töötleb andmeid selle kohta, kuidas te hasartmänguteenust kasutate, näiteks teie mängitavad mängud, kasutatavad tööriistad, Club Pafi sündmused, milles olete osalenud, hasartmängudest saadava raha edastamine väliste makseteenuse pakkujate ja Pafi pangakontode vahel ning kirjavahetus teie ja Pafi vahel.

Pafi isikuandmete töötlemise eesmärgid

Allpool on kirjeldatud Pafi eesmärke, see tähendab teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja sellise töötlemise õiguslikke aluseid.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Mängukonto registreerimine Töötlemine on vajalik selleks, et saaksite Pafi mängukonto avada. Kõik võrgumängud nõuavad, et teie kui hasartmänguklient registreeriks hasartmänguteenuse osana mängukonto. Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt, ning teie ja Pafi vahelise lepingu sõlmimiseks.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Hasartmänguteenuse ja teie andmete haldamine

Töötlemine on vajalik hasartmänguteenuse haldamiseks, sealhulgas hasartmängudest saadava raha edastamine teie konto, välismaksete teenusepakkujate kontode ja Pafi pangakontode vahel, klientide raha haldamine ja teie andmete haldamine.

Hasartmänguteenuse haldamine on vajalik teie ja Pafi vahelise kliendisuhte säilitamiseks.

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Kohandatud ja personaalse hasartmänguteenuse pakkumine Töötlemine on vajalik hasartmänguteenuse kohandatud sisu loomiseks, pakkudes teile kui hasartmängukliendile koos asjakohaste mängusoovitustega konkreetseid pakkumisi ja muid sarnaseid toiminguid. Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Kvaliteetse klienditeeninduse pakkumine

Paf pakub klienditeenindust telefoni, e-posti ja interaktiivse vestlusakna teel. Paf kasutab teie esitatud teavet hasartmänguteenusega seotud kaebuste ja probleemide (nt süsteemivead või võitjate väljamaksed) uurimiseks, lahendamiseks ja neile vastamiseks.

Paf salvestab ka klientidega peetud vestlusi Pafi klienditeeninduse kvaliteedi kontrollimiseks ja koolitamiseks, et Pafi klienditeenindust parandada ja arendada.

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt.

Juhul, kui Pafi klienditeenindusega võtab ühendust isik, kes ei ole klient, põhineb töötlemine õigustatud huvil. Töötlemine on teie probleemi haldamisel vajalik nii Pafi kui teie huvide rahuldamiseks.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Teatud mängudega seoses vestlusteenuse pakkumine

Töötlemine on vajalik vestlusteenuse pakkumiseks, et saaksite teatud mängudega seoses ühendust võtta Pafi ja teiste mängijatega.

Töötlemine on vajalik ka selle tagamiseks, et vestluse sisu ja teie käitumine oleksid sobivad, mis tähendab, et sisu ei tohi olla solvav, diskrimineeriv ega kuritegevust soodustav.

Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Hasartmänguteenuse kuritarvitamise vältimine ning Pafi ja/või teie vastu suunatud rikkumiste ennetamine, vältimine ja uurimine

Töötlemine on vajalik pettuste või muude kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks.

Töötlemine on vajalik ka selleks, et tõkestada ja uurida ahistamist, mängukontole ebaseadusliku sisselogimise katseid või muid seadusega või teie ja Pafiga sõlmitud lepinguga, samuti Pafi või hasartmänguteenuse pakkujate mängureeglitega keelatud tegevusi.

Peale selle on töötlemine vajalik ohutu ja turvalise hasartmänguteenuse pakkumiseks, Pafi IT-keskkonna parandamiseks ja arendamiseks ning teie ja teie mängukonto kaitsmiseks rünnete ja sissetungimise eest.

Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Paf ja teie kui hasartmänguklient täidaks kohustusi, mis teil on teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingu kohaselt.

Kui teie ja Pafi vahelise lepingu täitmiseks ei ole töötlemine vajalik, põhineb töötlemine seaduslikul huvil hasartmänguteenuse kuritarvitamise eest kaitsmise, ennetamise ja vältimise eesmärgil ning Pafi või teie kui hasartmängukliendi vastu suunatud rikkumise ennetamise ja uurimise eesmärgil.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus

Vastutustundlik mängimine

 • Sotsiaalselt vastutustundlik hasartmänguteenuse pakkumine
 • Mängusõltuvusega võitlemine, selle ennetamine ja tõkestamine
 • Klientidele tööriistade ja teenuste pakkumine, mis aitavad neil hasartmängude mängimise osas teadlikke otsuseid teha

Paf töötleb teie isikuandmeid, kui te kliendina kasutate järgmisi vahendeid:

 • Pafi tööriistad ja teenused, mis aitavad teil teha hasartmängude mängimise osas teadlikke otsuseid, näiteks hoiusepiirangud, mängukonto külmutamine või meeldetuletuste saatmine selle kohta, kui kaua olete mänginud.
 • Pafi küsimustik ja/või enesekontroll, et saada teavet oma mängimisharjumustest.
  • Samuti töötleb Paf teie andmeid, mis on saadud hasartmänguteenuse teiepoolse kasutamise kaudu, sealhulgas teie mängukäitumise profiili koostamine hasartmängusõltuvuse tuvastamiseks, vältimiseks ja sellega võitlemiseks.

   Samuti töötleb Paf teie isikuandmeid veendumaks, et te pole registreeritud enesevälistuse registris, ning rahuldamaks teie taotlus, kui soovite enda hasartmänguteenuse lõpetada.

   Paf jätab endale õiguse teie hasartmänguteenus lõpetada, kui teie mängumuster näitab kindlalt, et teil võib olla hasartmängusõltuvus ning te ei pruugi suuta mängimist ise kontrollida ega võta Pafi soovitatud meetmeid.

   Pafil on iga-aastane limiit, mis kindlustab, et klient ei saa 12 kuu jooksul (mõõdetakse kalendriaastates) kaotada üle 20 000 €. Tegu on automaatse süsteemiga, mis peab arvestust panuste üle, millest on lahutatud kliendi võidud. Juhul kui panused ületavad võidud 20 000 € võrra, ei ole kliendil enam võimalik rohkem panuseid teha enne järgmist kalendriaastat või enne, kui saadud võit kaotuste summat muudab.

   Kui otsustate kasutada Pafi mängukindlustust, töötleb Paf teie isikuandmeid uurimaks, kas teil on kindlustus, ja teile kindlustuse pakkumiseks.

   Paf töötleb ka anonüümseid andmeid, et aidata kaasa teadusuuringutele vastutustundliku mängimise valdkonnas.

Juriidiliste kohustuste täitmine. Töötlemine on vajalik Pafi ühe või mitme juriidilise kohustuse täitmiseks.

Nõusolek. Kui otsustate mängiva kliendina Pafi mängukindlustust kasutada, Pafi enesetesti teha või Pafi küsitluses osaleda, peab Paf nende teenuste pakkumiseks saama teie nõusoleku.

Juhul kui seadusjärgne kohustus või nõusolek puudub, põhineb töötlemine Pafi õigustatud huvil hasartmänguettevõttena, kes suhtub tõsiselt vastutustundlikku hasartmängu, ennetades ja kaitses teid ebatervislike hasartmänguharjumuste ja mängusõltuvuse eest.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Ürituste ja muude sündmuste, kampaaniate, võistluste ja turniiride, sealhulgas reiside ja auhindade andmise haldamine.

Teil on võimalus osaleda Pafi kampaaniates, võistlustel, turniiridel ja üritustel ning muudel Pafi ja/või Club Pafi korraldatud sündmustel. Selleks, et saaksite osaleda nendel sündmustel osaleda, on vaja töödelda teie isikuandmeid.

Töötlemine on vajalik ka siis, kui osalete Club Pafi reisidel, ning juhul, kui teiega koos reisib sõber, on vajalik ka teie sõbra isikuandmete töötlemine. Osalejatena võite kutsuda sõbra enamikule Club Pafi korraldatud reisidele ja muudele üritustele.

Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Paf täidaks kohustusi, mis tal võistluse või kampaania tingimuste kohaselt on.

Nõusolek. Juhul kui lepingu täitmist ei saa rakendada ja Paf töötleb teie sõbra isikuandmeid reisi haldamiseks või mõne muu sündmuse korraldamiseks, milles teie sõber osaleb, peab Paf sõbra isikuandmete töötlemiseks saama tema nõusoleku.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Hasartmänguteenuse ja Club Pafi turustamine

Paf töötleb isikuandmeid, et edendada oma tooteid, teenuseid ja kampaaniaid, sealhulgas Club Pafi üritusi.

Samuti töötleb Paf isikuandmeid profiilide koostamise kaudu, et pakkuda teile kui hasartmängukliendile kohandatud pakkumisi ja turundusteated. Saate igal ajal loobuda isiklikest pakkumistest, mis on loodud profiili koostamise kaudu, keelates isiklike pakkumiste ja turundusteadete saatmise oma mängukonto kaudu.

Hasartmängukliendina saate mängukonto seadete kaudu loobuda ka otseturunduse saamisest või saada otseturundust ainult teatud sidekanalite kaudu.

Pange tähele, et Paf ei saada turundusteateid Soome residentidest klientidele, välja arvatud Ahvenamaa.

Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb Pafi ja hasartmänguteenuse, sealhulgas Pafi korraldatud või sponsoreeritud ürituste turustamise õigustatud huvil.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Teabevahetus

Paf suhtleb teiega erinevate sidekanalite kaudu, näiteks e-post, mobiiltelefoninumber, hasartmänguteenuse märguanded, hasartmänguteenuse postkasti sõnumid ja muudel sarnased viisid. Pafi sõnumid võivad sisaldada Pafi uudiseid, hasartmänguteenuse saadavalolekut ja turvalisust, Pafi ja selle äripartnerite meeldetuletusi ja turundusteateid. Oma teabevahetuse seadeid saate oma mängukontolt igal ajal muuta. Pange tähele, et te ei saa loobuda Pafi teenuseteatest, mis sisaldavad klientidele mõeldud teavet ning turbe- ja õigusteavet.

Paf annab teile mõnes mängus ka võimaluse suhelda teiste mängijatega, lisateavet lugege jaotisest „Teatud mängudega seoses vestlusteenuse pakkumine".

Lepingu täitmine. Mõned teated on Pafile vajalikud selleks, et täita teie ja Pafi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi, näiteks turbe- ja õigusteabe pakkumine.

Õigustatud huvi. Mõni teabevahetus põhineb õigustatud huvil saata teavet Pafi kohta ning turundusteateid Pafi teenuste ja toodete kohta.

Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Hasartmänguteenuse arendamine, küsitluste läbiviimine ning ärianalüüside ja statistiliste arvutuste tegemine.

Mängimine on vajalik hasartmänguteenuse arendamiseks ja täiustamiseks ning hasartmänguteenuse kasutajasõbralikuks tegemiseks.

Paf analüüsib muuhulgas hasartmänguteenuse kasutusmustreid, et oleks võimalik võtta täiustamis- ja arendusmeetmeid.

Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb ettevõtte õigustatud huvil hasartmänguteenust täiustada ja arendada ning pakkuda Pafi klientidele kasutajasõbraliku hasartmänguteenust.
Eesmärgid Töötlemine Õiguslik alus
Pafiga seotud juriidiliste kohustuste täitmine. Töötlemine on vajalik Pafi juriidiliste kohustuste täitmiseks õiguslike nõuete, kohtuotsuste või ametlike otsuste alusel. Pafil on kohustus järgida kohaldatavaid seadusi, mis käsitlevad näiteks mängude pakkumisi, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, raamatupidamist ja kohaldatavaid litsentsitingimusi. Juriidiliste kohustuste täitmine. Töötlemine on vajalik Pafi ühe või mitme juriidilise kohustuse täitmiseks.

Töötlemine muudel eesmärkidel

Põhireegel on, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult konkreetsetel eesmärkidel, mille jaoks teie isikuandmeid koguti. Teie isikuandmeid võidakse siiski töödelda ka muudel eesmärkidel, tingimusel et need eesmärgid on kooskõlas esialgse eesmärgiga, milleks teie isikuandmeid koguti. Näiteks võib Paf teie isikuandmeid teistel eesmärkidele töödelda õiguslikel põhjustel.

Andmete säilitamise aeg

Paf ei säilita teie andmeid kauem, kui see on määratud eesmärkideks vajalik. Üldiselt säilitab Paf teie isikuandmeid kuni kolm aastat peale kliendisuhte lõppemist, et vajadusel pakkuda teile tuge ja ärisuhte järjepidevaks taastamiseks juhuks kui soovite tagasi tulla Pafi kliendina. Paf võib säilitada andmeid kolme aasta jooksul pärast seda, kui kliendisuhe on lõppenud, kuna teil on õigus oma mängukontole jäänud hasartmängudest saadav raha maksta oma pangakontole, e-rahakoti või muule makseviisile, mille olete Pafi teenuses registreerinud. Õiguslikud nõuded või ametlikud otsused võivad seda aega pikendada. Seejärel kustutatakse andmed või muudetakse need anonüümseks, nii et neid ei saa enam teie isikuga siduda. Siiski võite paluda, et Paf muudaks teie isikuandmed anonüümseks varem, tingimusel et kliendisuhe on lõppenud ja et Paf ei vaja isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi.

Paf võib teie isikuandmeid säilitada kuni kolm aastat pärast kliendisuhte lõppu. Näiteks säilitab Paf teie isikuandmeid juhtudel, kus olete osalenud Pafi üritustel või muudel sündmustel, kampaaniatel, võistlustel või turniiridel, kaasa arvatud reiside ja auhindade andmine, kuni need on lõpetatud ja nende järelkontroll on lõpule viidud.

Salvestatud klientide vestluseid säilitab Paf 90 päeva.

Juhul kui te ei soovi saada Pafi turundusteateid, peatab Paf teie isikuandmete töötlemise sellel konkreetsel eesmärgil. Kuid palun pane tähele, et Paf töötleb teie isikuandmeid just selleks, et turundusteated teieni ei jõuaks. Sama kehtib ka siis, kui teie nõusolek tühistatakse.

Teatud mängudega seotud vestlusteenuseid pakuvad Pafi hasartmängude teenusepakkujad ja Pafil ei ole juurdepääsu mängude teenusepakkuja salvestatud logidele. Pafi teavitatakse ainult juhul, kui olete hasartmängukliendina valesti tegutsenud ja mitte täitnud vestlusteenuse lepingut. Seetõttu säilitab Paf ainult andmed, mis on seotud vestlusteenuse tingimuste rikkumisega.

Paf võib säilitada mõned teie isikuandmed kauem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, et täita oma juriidilisi või regulatiivseid kohustusi ja/või litsentsitingimusi. Näiteks on Pafil kohustus säilitada teie teatud isikuandmeid kuus aastat alates selle aasta lõpust, mil arvestusperiood on lõppenud vastavalt raamatupidamise seadusele (1997/1336) ja viis aastat pärast kliendisuhte lõppemist vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele (2017/444). Seejärel töötleb Paf ainult neid isikuandmeid, mis on nende konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

Paf võib teie isikuandmeid töödelda ka rohkem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, kui isikuandmed on vajalikud käimasoleva kohtuprotsessi jaoks.

Automatiseeritud otsused igale mängijale

Õiguslike nõuete täitmiseks kontrollib Paf osaliselt teie isikuandmeid ja teeb nende andmete kinnituste põhjal automatiseeritud otsuseid. Need hõlmavad ka otsuseid teie Pafi mänguteenuse kasutamise õiguste kohta.

Samuti rakendab Paf automatiseeritud otsuseid seoses vastutustundlliku mängimisega, blokeerides kliendil sissemaksete tegemise kui tema aastane Pafi kaotuste limiit on täitunud.

Samuti rakendab Paf automaatseid otsuseid seades kliendi kasutajakontole piiranguid või seda blokeerides. Nende otsuste eesmärgiks on hasartmänguprobleemide ennetamine, neutraliseerimine ning keelamine, hasartmänguprobleemide tuvastamine ja kliendi teadlikkuse tõstmine oma hasartmängu käitumise osas.

Samuti võib Paf lõpetada kliendisuhe või blokeerida kliendi kasutajakonto kliendi tegevusetuse alusel ja arvestades tõenäosus, et kõnealune klient mänguteenust ei kasuta.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Isikuandmete avalikustamine

Paf töötleb teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsena ja avalikustab neid kolmandatele isikutele ainult kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning isikutele, kes on volitatud isikuandmeid töötlema ja kes on võtnud endale kohustuse järgida konfidentsiaalsuse nõuet või kelle suhtes kehtib õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsusnõue. Muul juhul jagab Paf teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Paf võib teie isikuandmeid avaldada juhtudel, kus seda nõuab seadus, määrus või asutuse (politsei, maksuamet või muud asutused) taotlus. Paf võib teie andmeid avalikustada ka juhtudel, kui kahtlustab, et toime on pandud kuritegu.

Isikuandmete töötlejad

Hasartmänguteenuse pakkumiseks kasutab Paf andmetöötlejaid – ettevõtteid, kes töötlevad isikuandmeid Pafi nimel ja selle juhiste kohaselt. Paf kasutab järgmisi isikuandmete töötlejaid:

 1. Mängude teenusepakkujad, et need saaks pakkuda erinevaid mänge.
 2. IT-ettevõtted, mis pakuvad vajalikuks toimimiseks IT-lahendusi ning hasartmänguteenuse ja Pafi muude tegevuste tehnilist tuge ja hooldust.
 3. Ettevõtted, mis pakuvad makselahendusi, nagu kaardimaksete teenust pakkuvad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad.
 4. Ettevõtted, mis osutavad pettuse, muude õiguserikkumiste ja väärtegevuse tuvastamise ja nende vastu võitlemise teenuseid.
 5. Turundusettevõtted, nagu meedia- ja reklaamiagentuurid ning sidusettevõtted.

Isikuandmete jagamine andmetöötlejatele toimub ainult eesmärkidel, mille jaoks Paf on kogunud isikuandmeid, näiteks selleks, et täita lepingus sätestatud Pafi kohustusi.

Paf kontrollib ja tagab, et iga isikuandmete töötleja annab piisavaid tagatisi isikuandmete turvalisuse, kaitse ja konfidentsiaalsuse kohta. Paf on sõlminud kõigi andmetöötlejatega lepingud, mis reguleerivad andmete töötlejate kohustusi ning mille kohaselt need kohustuvad muu hulgas järgima Pafi kirjalikke juhiseid, turvanõudeid ning isikuandmete edastamise suhtes kohaldatavaid piiranguid ja nõudeid.

Edastamine Pafi kontserni sees

Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel võidakse teie isikuandmeid edastada või esitada ükskõik millisele Pafi täisomanduses olevale tütarettevõttele. Teie isikuandmete jagamine Pafi kontserni sees toimub peamiselt teie isikuandmete haldamiseks ja hasartmänguteenusega seotud erinevate küsimuste käsitlemiseks. Jagamine võib toimuda ka siis, kui mängite mis tahes Pafi tütarettevõtete pakutavat hasartmänguteenust, kusjuures see tütarettevõte on selle konkreetse hasartmänguteenuse litsentsiomanik.

Muud ettevõtted

Paf jagab isikuandmeid teiste ettevõtetega, kellega see teeb koostööd, kuid kes ei tegutse isikuandmete töötlejana, st ettevõte on sõltumatu vastutav töötleja. See tähendab, et need ettevõtted otsustavad sõltumatult, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Paf jagab isikuandmeid järgmiste äriühingutega, kes sõltumatult isikuandmete eest vastutavad:

 1. Ettevõtted, mis pakuvad makselahendusi, nagu kaardimaksete teenust pakkuvad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad.
 2. Ettevõtted, mis pakuvad reiside, lennupiletite, hotellide jms broneerimisteenust, näiteks Club Pafi reiside korraldamiseks.
 3. Ettevõtted, mis pakuvad auhindu neile, kes võitnud auhinna ükskõik millises Pafi tegevuses osaledes.
 4. Mõned mängude teenusepakkujad, mis pakuvad hasartmänguteenusele mänge.
 5. Kindlustusseltsid, mis pakuvad mängukindlustust.
 6. Uurimisinstituudid. Paf edastab anonüümseid andmeid uurimisinstituutidele, et aidata kaasa teadusuuringutele vastutustundliku mängimise valdkonnas.

Kui teie isikuandmeid jagatakse ettevõttega, mis töötleb teie isikuandmeid sõltumatult, kohaldatakse selle ettevõtte privaatsuspoliitikat ja isikuandmete käsitlemise tavasid.

Täpsema info saamiseks ettevõtete kohta, kes iseseisvalt sinu isikuandmeid töötlevad, võta palun ühendust Pafiga või loe täpsemalt siit.

Isikuandmete edastamine

Paf püüab alati teie isikuandmeid töödelda nii palju kui võimalik Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) piires. Kui isikuandmete edastamine väljapoole EL-i/EMP-d on vajalik näiteks isikuandmete jagamiseks andmetöötlejaga, kes asub või säilitab ise või alltöövõtja kaudu isikuandmeid väljapool EL-i/EMP-d asuvas riigis, võtab Paf vajalikud ja mõistlikud õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et kaitse tase on sama kui EL-is/EMP-s. Isikuandmete edastamisel riiki, mis asub väljaspool EL-i/EMP-d, on kaitse tase tagatud kas Euroopa Komisjoni otsusega, et asjaomane riik tagab piisava kaitse taseme, või on ettevõte on seotud andmekaitseraamistikuga Privacy Shield või EL-i lepingu tüüptingimustega. Muud asjakohased kaitsemeetmed on vastuvõtjariigis heakskiidetud käitumisjuhendi ja ettevõtesiseste siduvate eeskirjade kohaldamine. Juhtudel kui Paf edastab isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse, toetavad töötlemist kas EL-i lepingu tüüptingimused või on ettevõte seotud andmekaitseraamistikuga Privacy Shield.

Teie õigused

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, see tähendab kirjele selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta töödeldakse, tingimusel et andmed ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi ning et juriidiliste nõuete (näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) tõttu pole juurdepääs isikuandmetele keelatud. Pange tähele, et juhtudel, kui Paf saab taotluse andmetele juurdepääsuks, võib see nõuda teilt lisateavet, et tagada taotluse tõhus menetlemine ja andmete avaldamine õigele isikule.

Andmete parandamise õigus

Teil on õigus lasta oma valed isikuandmeid parandada ning esitatud eesmärgil oma mittetäielikke isikuandmeid täiendada.

Hasartmängukliendina saate oma kontaktandmeid ise oma mängukonto kaudu uuendada. Muude andmete parandamiseks või täiendamiseks tuleb Pafiga ühendust võtta.

Õigus olla unustatud

Teil on õigus taotleda, et Paf kustutaks või eemaldaks kõik või mõned isikuandmed, näiteks juhul kui isikuandmeid ei ole enam vaja koguda või muul viisil töödelda.

Pange tähele, et Paf võib keelduda teie taotlusest oma isikuandmete kustutamiseks või eemaldamiseks juhtudel, kui töötlemine toimub Pafiga seotud juriidiliste kohustuste tõttu, näiteks raamatupidamise seaduse või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel. Samuti võib Paf keelduda teie isikuandmete kustutamise ja eemaldamise taotlusest, kui Pafil on töötlemiseks põhjendatud õigustatud huvi või kui see on vajalik, et Paf saaks kindlaks määrata, nõuda või kaitsta õiguslikke nõudeid.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on teatud määral õigus taotleda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks, näiteks kui vaidlustate oma isikuandmete täpsuse või töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et teie isikuandmeid kustutaks. Teie isikuandmete töötlemine võib piirduda ka õiguslike nõuete kehtestamise, jõustamise või kaitsmisega ja juhtudel, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil ulatuses, mis on vajalik kindlaks määramiseks, kas Pafil on õigustatud huve, mis on kaalukamad kui teie õigustatud alused.

Pange tähele, et Pafil on õigus teie isikuandmeid säilitada teie isikuandmete töötlemise piiramise ajal ja neid isikuandmeid töödelda, et määrata kindlaks, jõustada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta muid füüsilisi või juriidilisi isikuid. Samuti võib Paf selliseid andmeid töödelda juhtudel, kus olete oma nõusoleku andnud, või olulise avaliku huviga seotud põhjustel.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete teatavat liiki töötlemist, näiteks töötlemist otseturunduse eesmärgil ja töötlemiseks, mida toetab õigustatud huvi.

Otseturundus

Te võite igal ajal esitada vastuväiteid otseturundusega seotud töötlemise kohta, sealhulgas profiilide koostamine (kogutud isikuandmete analüüs), eeldusel et profiilide koostamine on seotud otseturundusega.

Hasartmängukliendina saate oma mängukonto seadete abil valida, milliseid sidekanaleid Paf võib teile turundusteadete saatmiseks kasutada. Kui te ei soovi üldse turundusteateid saada, peatab Paf teile nende saatmise ja lõpetab sellega seoses teie isikuandmete töötlemise.

Õigustatud huvi

Juhul kui Paf tugineb töötlemise toetamiseks õigustatud huvile, võite sellist töötlemist vaidlustada.

Pange siiski tähele, et Paf võib jätkata isikuandmete töötlemist, kui tal on selleks kaalukad põhjused. See tähendab, et Pafi huvid on kaalukamad kui teie huvid. Vastasel juhul võib Paf teie isikuandmeid töödelda vaid kohtumenetluste kindlaks määramiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete ülekantavusele

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb kas teie nõusolekul või teie ja Pafi vahelise lepingu täitmisel ning teie isikuandmeid esitatakse teile ja töötlemine on automaatne, on teil õigus nõuda andmete edastamist teisele andmetöötlejale (õigus andmete ülekantavusele).

Nõusoleku tagasivõtmine

Juhtudel kui Paf tugineb teie isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Oma nõusoleku saate tagasi võtta, pöördudes Pafi klienditeenindusse.

Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Kaebuse esitamise õigus

Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, võite esitada Soome andmekaitse ombudsmanile kaebuse. Eesti elanikud saavad pöörduda Eesti andmekaitse inspektsiooni poole.

Küpsised

Paf kasutab küpsiseid. Küpsised on failid, mis laaditakse teie seadme(te)sse, kui kasutate hasartmänguteenust.

Küpsiste kasutamisega nõustudes lubate Pafil oma sirvimisharjumuste kohta teavet salvestada. Küpsiste kasutamine võimaldab Pafil iga kord, kui hasartmänguteenust külastate, ära tunda teid ja seda, kuidas te hasartmänguteenust kasutate. Paf kasutab küpsiseid ka selleks, et parandada teie hasartmängukogemust ja pakkuda teie maitsele ja eelistustele sobivat kohandatud sisu.

Teil on võimalik küpsiste kasutamist ise kontrollida, muutes oma brauseris küpsiste kasutamise ja ulatuse seadeid. Pange tähele, et Pafi hasartmänguteenus ei pruugi optimaalselt töötada, kui küpsiseid blokeerite või kustutate.

Lisateavet selle kohta, kuidas Paf küpsiseid kasutab ning milliseid küpsiseid kasutatakse, lugege Pafi küpsistepoliitikat.

Turvalisus

Paf on võtnud kõik vajalikud ja asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitsmiseks lubamatute menetluste eest, nagu ebaseaduslik või volitamata töötlemine, mis hõlmab isikuandmete varastamist, kustutamist, muutmist, avalikustamist ja edastamist. Nende meetmete hulka kuulub isikuandmetele juurdepääsu õigust omavate isikute arvu võimalikult suur piiramine ja volitatud isikute muudatuste tegemise piiramine, samuti rikkumiste tehnilised tõkked, sh krüptimine edastamise ja säilitamise ajal, tulemüürid, ranged nõuded paroolidele ning hoiatusfunktsioonid, mille puhul teatatakse loata rikkumise katse korral. Pseudonüümide rakendamist kasutatakse meie töötlemisel täiel määral, et teie privaatsust veelgi enam kaitsta. Pafile on omistatud ISO 27001 sertifikaat.

Küpsiste seaded

See lehekülg kasutab kolme tüüpi küpsiseid: vajalikud, püsi ja turundus.

Küpsiste seaded

Palun vali altpoolt küpsised, millega nõustud.

Loe lähemalt
Loe lähemalt
Loe lähemalt

PAFi KÜPSISTEPOLIITIKA

Meie (Ålands Penningautomatförening, rohkem tuntud nimega Paf) kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, nagu kohalik salvestamine, pikslite jälgimine ja/või diginäpujälg (koondnimetusega "Küpsised"), et pakkuda sulle paremat kogemust meie veebilehtedel ja mobiilirakendustes.

Allpool leiad teavet meie küpsiste kasutamise ja nende kasutamise põhjuste kohta. Meie jaoks on oluline, et tunneksid end küpsiste kasutamisel turvaliselt.

1. Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse sinu seadmesse (nt sinu arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse), kui külastad meie veebiskeskkonda. Küpsiste loomine võimaldab meil sind ära tunda ja seda, kuidas sa meie veebikeskkonda kasutad, mis omakorda aitab meil parandada sinu veebilehel viibimise kasutuskogemust ja pakkuda sulle isikupärastatud sisu, mis on kohandatud sinu eelistustele.

Küpsised võivad olla ajutised (neid nimetatakse ka "seansiküpsisteks") või püsivad. Seansiküpsised kaovad kohe, kui sulged brauseri, kuid püsiküpsiseid hoitakse sinu brauseris seni, kuni küpsis on aegunud, välja arvatud juhul, kui nende kehtivusaega pikendatakse iga kord, kui veebisaidile naased.

2. Mis tüüpi küpsiseid me kasutame ja miks me neid kasutame?

Me kasutame erinevat tüüpi küpsiseid, nii esimese kui ka kolmandate osapoolte küpsiseid. Esimese osapoole küpsised on meie enda loodud ja kolmandate osapoolte küpsised on loodud ettevõtete poolt, kellega koostööd teeme või kellelt teenuseid ostame. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse kõige sagedamini sinu sirvimisharjumuste statistika koostamiseks või muude veebisaitide sihtotstarbelise turunduse ja suhtlemise jaoks andmete saamiseks.

Me kasutame järgmisi Küpsiste Kategooriaid:

 • Rangelt vajalikud küpsised

  Meie mänguteenust kasutades nõustud, et kasutame Rangelt Vajalikke Küpsiseid. Ilma nende Küpsisteta ei saa me pakkuda mänguteenust ja meie veebilehekülg ei pruugi korralikult töötada. Rangelt Vajalikke Küpsiseid kasutatakse näiteks sinu seadme mäletamiseks, turvalisuse säilitamiseks ja õigete vahendustasude maksmiseks, et saaksime täita oma kohustusi oma partnerite (näiteks mängupakkujate) ees.

 • Küpsised analüüsi ja statistika jaoks

  Need Küpsised võimaldavad meil mõõta ja analüüsida, kuidas meie mänguteenust kasutatakse, ning aidata meil seda parandada.

 • Küpsised turunduseks

  Nende Küpsiste abil saame sinuni jõuda nii reklaamide ja pakkumiste kui ka sinu jaoks asjakohase teabega teistel veebilehekülgedel, sealhulgas sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis, ja jälgida meie turunduse tulemusi.

3. Kuidas küpsiseid kustutada?

Kui sa ei soovi, et veebisaidid saaksid sinu seadmesse küpsiseid salvestada, saad oma brauseris sätteid vastavalt oma soovidele kohandada. Seadete kohandamisega saad lasta ennast teavitada iga kord enne kui küpsised sinu seadmesse salvestatakse, samuti on sul võimalik oma veebibrauserit häälestada nii, et keelatakse kõik küpsised või keelatakse kõik kolmandatelt osapooltelt pärinevad küpsised (kolmandate osapoole küpsised).

Sama protsess kehtib ka siis, kui soovid oma seadmesse juba salvestatud küpsiseid kustutada. Palun pea meeles, et seadeid on vaja seadistada eraldi iga veebibrauseri jaoks, mida kasutad.

Palun pea meeles, et ilma Küpsisteta ei saa me sulle garanteerida optimaalset veebilehe külastust ega kasutuskogemust.

Palun pane tähele, et iga veebibrauser kasutab küpsiste seadete häälestamiseks erinevaid lahendusi. Kuna need pole meie poolt hallatavad, vaata edasi erinevate veebribrauserite juhenditest, nagu näiteks Google Chrome ja FireFox.